ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร/เปิดหลักสูตรใหม่

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ซึ่งหลักสูตรได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘

และครบรอบที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศและนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความประสงค์

ขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งปัจจุบันธุรกิจและอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับสากล ดังนั้นผู้ประกอบการ

จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน กระบวนการขนส่งวัตถุดิบ การเก็บรักษา เพื่อนำมาพัฒนาเป็นอาหารและเครื่องดื่มโดยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งผู้บริโภค

จะต้องได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมการตลาด การบริการที่ดี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริการเพื่อให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0

จึงทำให้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการบุคคลากรเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจากสถานการณ์ดังกล่าวบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จึงร่วมมือกับหลักสูตรในการออกแบบหลักสูตร

ให้ตอบสนอง ต่อผู้เรียน โดยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การควบคุมคุณภาพ รวมถึงการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อตอบสนอง

การบริการต่อกลุ่มผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจและเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสิทธิภาพในการ

ทำงานขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมการบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเสนอแบบเสนอขอเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

                ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................