ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๒ การเสนอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. ๐๘)

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย จำนวน ๗ หลักสูตร เป็นการปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และปรับแก้รายวิชา เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอเสนอรายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. ๐๘) จำนวน ๗ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (๕ ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

              จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    ๑.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

    ๒.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

                 ๓.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

                 ๔.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

                 ๕.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……………

…………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................……….

…………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................……….