ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

               วาระที่ ๖.๒ กำหนดการประชุมสภาวิชาการ

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

                 จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................