ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๗ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม -ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการมีมติให้ปรับแก้และให้นำกลับมาเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการใหม่ในคราวถัดไป บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอ
(ร่าง) ประกาศ ฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................