ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

วาระที่  ๔.๑  รายงานการปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร

สรุปเรื่อง

               ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเสนอปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรและดำเนินการดูแลนักศึกษจนสำเร็จการศึกษา
ทุกคนจึงจะปิดหลักสูตรได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องแจ้งให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทราบก่อน จึงเสนอต่อ อว. ได้นั้น บัดนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้แจ้งว่านักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร
ที่คงค้างได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓  แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการปิดหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อว. กำหนด สำนักฯ จึงขอรายงานการปิดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการทราบ รายละเอียดดังแนบ  

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย    

๒. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒ บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐  

 ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อทราบ

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................