ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๗  พิจารณาให้ความเห็น กรณี คณะวิทยาการจัดการ ขอแก้ไขผลการเรียน รายวิชา ๓๕๒๔๒๐๓ การวางแผนภาษี

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยมติคณะกรรมการวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติไม่เห็นชอบการขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ๓๕๒๔๒๐๓ การวางแผนภาษีอากร สาขาวิชาการบัญชี           

โดยให้คณะวิทยาการจัดการจัดทำหนังสือเสนอต่ออธิการบดี ซึ่งคณะวิทยาการจัดการดำเนินการตามมติคณะกรรมการวิชาการ ตามหนังสือเลขที่ ศธ ๐๕๕๑.๐๖/๑๑๗๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแก้ไขผลการเรียน

รายวิชา ๓๕๒๔๒๐๓ การวางแผนภาษีอากร สาขาวิชาการบัญชี ของนักศึกษา จำนวน ๒๘ ราย ซึ่งได้รับการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ความเห็นของงานนิติการตามมติที่ประชุม

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เห็นควรให้เสนอมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงขอให้สภาวิชาการพิจารณา

ให้ความเห็น กรณีคณะวิทยาการจัดการ ขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา ๓๕๒๔๒๐๓ การวางแผนภาษี ของนักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาแล้ว

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................