ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓  แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

มีการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพจึงต้องอาศัยเครื่องมือที่มีคุณภาพ โดยการสอบเทียบเครื่องมือ ซึ่งเรียกว่า “มาตรวิทยา” โดยการมีระบบมาตรวิทยาที่เข้มแข็งจะเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบและมีสมรรถนะ สามารถยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถภาคการผลิต

และบริการ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศยกระดับมากขึ้น ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเสนอแบบเสนอ

ขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

                ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

 ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................