ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อทราบ

               วาระที่ ๔.๒ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากหลักสูตร ๕ ปี เป็น ๔ ปี

สรุปเรื่อง

ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จากเดิมหลักสูตร ๕ ปี  เป็นหลักสูตร ๔ ปี คณะครุศาสตร์จึงขอดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จาก ๕ ปี เป็น ๔ ปี จำนวน ๑๑ สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

๑.

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

๒.

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

๓.

สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

๔.

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

๕.

สาขาวิชาภาษาไทย

๖.

สาขาวิชาภาษาจีน

๗.

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

๘.

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

๙.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

๑๐.

สาขาวิชาการประถมศึกษา

๑๑.

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ซึ่งการขอดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากหลักสูตร ๕ ปี เป็น ๔ ปี ได้เห็นชอบจากการประชุมกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากหลักสูตร ๕ ปี เป็น ๔ ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

จึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ รายละเอียดดังแนบ                 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อทราบ

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................……………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................

....................……………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................