ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

               กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

                  จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................