ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๗  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๘/ว๘๗๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขอให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งที่จะรับบุคคลพิการเข้าศึกษาต่อ และมีความประสงค์ที่จะขอรับเงิน

อุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้ดำเนินการตามแนวทางและเงื่อนไขของการขอรับเงินฯ รวมถึงแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการอย่างเคร่งครัด เนื่องจากประกาศคณะกรรมการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้สถาบันที่จะยื่นขอ

รับการอุดหนุนต้องให้สภาสถาบันออกข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคนพิการ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................