ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๖  (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอขออนุมัติพัฒนาหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบให้พัฒนาหลักสูตรจากสภาวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้คณะได้จัดทำ 

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและความงาม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งผ่านการตรวจรูปแบบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยแล้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงเห็นสมควรนำเสนอ

(ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................