ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๕  (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  

   

สรุปเรื่อง  

               ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร และได้รับความเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรจากสภาวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑    

ทั้งนี้คณะได้จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผ่านการตรวจรูปแบบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

และผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................