ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓  แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่

   

สรุปเรื่อง  

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และคณะครุศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรใหม่  เพื่อให้ตรงตามความต้องการของสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

และคณะครุศาสตร์  จึงขอเสนอแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่จำนวน ๒ หลักสูตร

               ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

               ๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการประถมศึกษา            

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

               ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

 ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................