ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อทราบ

               วาระที่ ๔.๑ รายงานการปิดหลักสูตร

สรุปเรื่อง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเสนอปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปิดและดำเนินการดูแลนักศึกษา

จนสำเร็จการศึกษาทุกคนจึงจะปิดหลักสูตรได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องแจ้งให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทราบก่อน จึงเสนอต่อ สกอ. ได้นั้น ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เสนอขอปิดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน โดยแจ้งว่านักศึกษารายสุดท้ายได้สำเร็จการศึกษาแล้วด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒.๐๓  ตามบันทึกที่ วนก.๑๓๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

ความทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการปิดหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สกอ. กำหนด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบข้อมูลการปิดหลักสูตรในเบื้องต้นพบว่า

๑. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙

๒. นักศึกษารายสุดท้ายได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

จากข้อมูลทั้ง ๒ ประเด็นนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สกอ. ได้ให้แนวทางไว้ จึงถือว่าเป็นการปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ รายละเอียดดังแนบ                 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

         

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...