ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

วาระที่  ๔.๑  รายงานการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖

สรุปเรื่อง

               ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเสนอปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรและดำเนินการดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาทุกคน
จึงจะปิดหลักสูตรได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องแจ้งให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทราบก่อน จึงเสนอต่อ อว. ได้นั้น บัดนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แจ้งว่านักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖ ที่คงค้าง
ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔  แล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการปิดหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อว. กำหนด สำนักฯ จึงขอรายงานการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๖ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการทราบ รายละเอียดดังแนบ        

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย    

๒. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒ บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐  

 ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อทราบ

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................