ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

วาระที่  ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตร

สรุปเรื่อง

               ด้วยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ – ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ที่เรียนครบตามหลักสูตร
มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบ
ตามหลักสูตรมีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วจึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ดังนี้

                   - ระดับปริญญาตรี  จำนวน ๑๔๙ ราย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๒๓

ราย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๒๔

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จำนวน

๔๓

ราย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จำนวน

๑๑

ราย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๑๔

ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๒๐

ราย

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

- ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๖ ราย

- ระดับปริญญาโท  แผน ก จำนวน ๒ ราย  แผน ข จำนวน ๑ ราย

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

แผน ก

จำนวน

๒ ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

แผน ข

จำนวน

๑ ราย

- ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จำนวน ๓ ราย   

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)

แบบ ๒.๑

จำนวน

๑ ราย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมศึกษา)

แบบ ๒.๑

จำนวน

๑ ราย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

แบบ ๒.๑

จำนวน

๑ ราย

               จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติผลตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

      ๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

      ๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

      ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒      

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................