ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๙  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

เพื่อให้เรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๑๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และมีอัตราที่แตกต่างจากการเรียกเก็บจากนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ทั้งนี้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา   

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................