ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๘ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๑๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

กับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว

ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา   

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................