ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๗  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา   

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓  

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................