ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๖ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้รูปแบบการติดต่อสื่อสารมีการเปลี่ยนรูปแบบไป ดังนั้น เพื่อให้การบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่นักศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
โดยคณะกรรมการมีมติให้นำกลับไปปรับแก้และดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการใหม่ในคราวถัดไป บัดนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินการปรับแก้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว
 จึงเห็นสมควรนำเสนอ
(ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ
สภาวิชาการเพื่อพิจารณา   

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗  

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................