ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๑๐  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของประเทศไทยในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองยกระดับคุณภาพ

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ส่งบันทึก เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) เนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (
COVID-19) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา   

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๔. บันทึกข้อความ เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................