ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๗  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการรับรองความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา    

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา   

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................