ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๕  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์และแนวทางการให้หน่วยกิตของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ และแนวการให้หน่วยกิตการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษานอกระบบในระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ที่ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ ร่วมทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
จึงจัดทำ
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์และแนวทางการให้หน่วยกิตของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา    

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒ บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐  

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................