ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

เพื่อให้การวัดผลประเมินผลและการได้รับเกียรตินิยมของนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จึงจัดทำ
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
วิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
 เรียบร้อยแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................