ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรพื้นฐานทางด้านเคมี หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรพื้นฐานทางด้านเคมี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ 
เรียบร้อยแล้ว 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรประกาศนียบัตรพื้นฐานทางด้านเคมี หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................