ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อทราบ

               วาระที่ ๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาศศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ตามศักยภาพและความสนใจภายใต้การให้บริการสนับสนุน นั้น
ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงได้จัดทำประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว สำนักฯ
จึงเห็นควรนำเสนอประกาศฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบ รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ดังนี้

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................