ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อทราบ

               วาระที่ ๔.๑ ขอปรับแก้เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

                ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาที่มีความพิการทางสายตาเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งไม่สามารถเบิกค่าสนับสนุนการศึกษาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการสนับสนุน
ค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษา จึงได้ปรับรายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรนำเสนอประกาศฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบ รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ดังนี้

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................