ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๕ ขอเสนอหลักสูตรระยะสั้น

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอแบบเสนอหลักสูตรระยะสั้น จำนวน ๔ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

๒. หลักสูตรปั้นดินเป็นรายได้ (Basic Ceramics as Income)

๓.  หลักสูตร Solidworks สำหรับงานอุตสาหกรรม (Solidworks for Industrial)

๔. หลักสูตรพีแอลซีเบคฮอฟฟ์สำหรับงานอุตสาหกรรม (PLC Beckhoff for Industrial)

ทั้งนี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเห็นสมควรนำเสนอแบบเสนอหลักสูตรระยะสั้นต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

๒. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................