ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

               กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

                 จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................