ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

วาระที่  ๔.๑  ปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต

สรุปเรื่อง

               เพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นการจัดการศึกษาที่สร้างและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย มีทัศนคติในการตื่นรู้ และใฝ่รู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงตลอดชีวิต

และมีสมรรถนะที่จำเป็น ได้แก่ องค์ความรู้ (Knowledges) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Characteristics) รวมทั้งเป็นคนดี มีวินัย คิดถึงส่วนรวม พร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้วยการปรับระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐานของการอุดมศึกษาในรูปแบบ

การผลิตกำลังคนที่มีความร่วมมือกับภาคสังคมและภาคผู้ใช้กำลังคน เพื่อร่วมสร้างหลักสูตร จัดากรเรียนการสอนในสถานที่ทำงานจริง รวมทั้งร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ได้กำลังคนที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างและพัฒนาบัณฑิต ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบ รายละเอียดดังแนบ  

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

        

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อทราบ

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

……...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................