ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๓  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

สรุปเรื่อง

๕.๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี

 ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี เนื่องด้วยหลักสูตรได้ดำเนินการครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ

มีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๓.๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ก่อนครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงขอเสนอ
แบบเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
ให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๓.๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เนื่องด้วยหลักสูตรได้ดำเนินการครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงขอเสนอ
แบบเสนอขอปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอ
ขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                ๕.๓.๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้เสนอแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
เพื่อการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสำหรับการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการจึงขอเสนอแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอเปิดหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................