ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

 กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

               จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................