ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

 

            วาระที่ ๖.๒ กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 

            กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

ประเด็นที่เสนอ

            ๑.  เพื่อพิจารณา

            ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

 

มติที่ประชุม

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................