ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

 

            วาระที่ ๖.๑ (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

สรุปเรื่อง

            เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงขอเสนอ (ร่าง) ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะกรรมการทราบ

 

ประเด็นที่เสนอ

            ๑.  เพื่อพิจารณา

            ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

 

มติที่ประชุม

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................