ระเบียบวาระที่     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

           วาระที่ ๕.๔ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดจำนวนนักศึกษาต่อตอนเรียน (Section)
สำหรับรายวิชาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔

สรุปเรื่อง

            เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการ    
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

            -

 

ประเด็นที่เสนอ

            ๑.  เพื่อพิจารณา

            ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................