ระเบียบวาระที่     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

            วาระที่ ๕.๓ การพิจารณาแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

 

สรุปเรื่อง

            ๕.๓.๑  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

                     ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ด้วยหลักสูตรได้ดำเนินการครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๕
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

 

            ๕.๓.๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

                     ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ด้วยหลักสูตรได้ดำเนินการครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๕
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

           ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘

           ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

           ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

           ๔. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐

 

ประเด็นที่เสนอ

            ๑.  เพื่อพิจารณา

            ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการ    

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................