ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

            วาระที่  ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

สรุปเรื่อง

            ด้วยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ - ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์
ที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรอง
ผลการเรียนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ดังนี้

 

            ระดับปริญญาตรี  จำนวน ๑๔๒ ราย  ดังนี้

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๒๑

ราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๑๔

ราย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จำนวน

๕๔

ราย

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๒๑

ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๑๒

ราย

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

 

            ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน  ๓ ราย  ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน  ๑ ราย

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู)

 

จำนวน

 ราย

ระดับปริญญาโท  แผน ก จำนวน ๑ ราย

- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

แผน ก

จำนวน

 ราย

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

แผน ข

จำนวน

 ราย

           

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

            ๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

            ๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

            ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒     

            ๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ประเด็นที่เสนอ

            ๑.  เพื่อพิจารณา

            ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................