ระเบียบวาระที่     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

            วาระที่ ๔.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕               

 

สรุปเรื่อง

            เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ด้านการส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการได้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ตามศักยภาพและความสนใจ
ภายใต้การให้บริการสนับสนุนนั้น ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
จึงได้จัดทำประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี จันทร์ - ศุกร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
 
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว สำนักฯ จึงเห็นควรนำเสนอประกาศฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อทราบ
รายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ประเด็นที่เสนอ

            ๑.  เพื่อทราบ

            ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................