ระเบียบวาระที่     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

 

            วาระที่ ๔.๑ รายงานการปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์               

 

สรุปเรื่อง

            ด้วยสำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเสนอปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สำหรับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ปิด
และดำเนินการดูแลนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษาทุกคนจึงจะปิดหลักสูตรได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ต้องแจ้งให้สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทราบก่อน จึงเสนอ
ต่อ สป.อว. ได้นั้น ในการนี้คณะวิทยาการจัดการ
เสนอขอปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์ หลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยแจ้งว่านักศึกษาคงค้างอยู่ จำนวน ๒ ราย ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาไปเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามบันทึกที่ อว ๐๖๓๐.๐๖/๑๐๙๗  
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ความทราบแล้วนั้น

            เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการปิดหลักสูตรเป็นไปตามแนวปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สป.อว. กำหนด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบข้อมูลการปิดหลักสูตรในเบื้องต้น พบว่า

            ๑.  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ปิดหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๕๙

            ๒.  นักศึกษารายสุดท้ายได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จากข้อมูลทั้ง ๒ ประเด็นนี้ เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สป.อว. ได้ให้แนวทางไว้ จึงถือว่าเป็นการปิดหลักสูตรโดยสมบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการจึงขอเสนอสภาวิชาการเพื่อทราบ รายละเอียดดังแนบ

 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

            ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

            ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ประเด็นที่เสนอ

            ๑.  เพื่อทราบ

            ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................