ระเบียบวาระที่     เรื่องรับรองรายงานการประชุม

            ตามที่สภาวิชาการได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

            จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียดดังแนบ

 

มติคณะกรรมการ

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................