ระเบียบวาระที่     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

            วาระที่ ๕.๗   (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕

 

สรุปเรื่อง

            ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการและได้รับความเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ได้จัดทำ
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งผ่านการตรวจรูปแบบจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรได้พิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) หลักสูตร
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจึงเห็นสมควรนำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าวต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐

ประเด็นที่เสนอ

            ๑.  เพื่อพิจารณา

            ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................