ระเบียบวาระที่     เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

 

            วาระที่ ๕.๕  (ร่าง) หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอังกฤษแซ่บคะแนนเริ่ด หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๔

 

สรุปเรื่อง

            ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้ขอพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรอังกฤษแซ่บคะแนนเริ่ด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
คณะครุศาสตร์จึงเห็นสมควรนำเสนอ
(ร่าง) หลักสูตรอังกฤษแซ่บคะแนนเริ่ด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา

 

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

            ๑. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

            ๒. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

            ๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

            ๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔

 

ประเด็นที่เสนอ

            ๑.  เพื่อพิจารณา

            ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการ    

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................