ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            วาระที่  ๕.๑  การขออนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 

สรุปเรื่อง

            ด้วยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณากลั่นกรองผลการเรียนของนักศึกษาเต็มเวลาจันทร์ - ศุกร์ และนักศึกษาเต็มเวลา เสาร์ - อาทิตย์ ที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณากลั่นกรอง ผลการเรียนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร มีคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณา ดังนี้

            ระดับอนุปริญญา  จำนวน ๑ ราย  ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตร์

จำนวน

ราย

 

            ระดับปริญญาตรี  จำนวน ๑๑๒ ราย  ดังนี้

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๒๖

ราย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จำนวน

๒๙

ราย

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

จำนวน

๑๔

ราย

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

จำนวน

ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๑๐

ราย

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

จำนวน

๑๒

ราย

            ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๗ ราย  ดังนี้

ระดับปริญญาโท  แผน ข จำนวน ๔ ราย

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)

แผน ข

จำนวน

๑ ราย

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

แผน ข

จำนวน

๓ ราย

ระดับปริญญาเอก แบบ ๒.๑ จำนวน ๓ ราย

- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

แบบ ๒.๑

จำนวน

๑ ราย

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

แบบ ๒.๑

จำนวน

๒ ราย

            จึงเสนอสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติผลตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๗

๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒     

๕. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

ประเด็นที่เสนอ

            ๑.  เพื่อพิจารณา

            ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................