ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................