ระเบียบวาระที่     เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

            ตามที่สภาวิชาการได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

            จึงนำเสนอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียดดังแนบ

 

มติคณะกรรมการ

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................