ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  ขอลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์

สรุปเรื่อง

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เสนอขอปิดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กำหนดติดต่อกัน ๒ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓)  ซึ่งในปัจจุบันหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาคงเหลือตลอดหลักสูตร จำนวน ๑๙ ราย เพื่อให้การบริหารงานหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
 “หลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรดูแลนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่มีนักศึกษาอยู่” ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ จึงขอปรับลดอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากเดิม ๕ คน เหลือ ๑ คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอเสนอขอลดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เดิม

ใหม่

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  คลังวิจิตร

๒. อาจารย์ ดร.โยษิตา  เจริญศิริ

  อาจารย์ ดร.บุญยฤทธิ์  ศรีปาน

๔. อาจารย์ไชย  มีหนองหว้า

๕. อาจารย์ชวลิต  โควีระวงศ์

๑. อาจารย์ ดร.โยษิตา  เจริญศิริ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย    

๔. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๒ บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................