ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................