ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

วาระที่  ๔.๑  แผนการพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)

สรุปเรื่อง

                ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำการประเมินตนเองเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (UCLAS)
มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์มหาวิทยาลัยสู่การพลิกโฉม (
Reinventing University) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
และก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่จะสามารถผลิตบัณฑิตให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น
ในการนี้มหาวิทยาลัย ฯ จึงขอเสนอแผนการพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการทราบ
รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่เสนอ

                ๑.  เพื่อทราบ

                ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..