ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๗ การเสนอชื่อผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบการเสนอชื่อผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ  

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยชั้น สาขา และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................