ระเบียบวาระที่     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

               วาระที่ ๕.๔  แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

สรุปเรื่อง

๕.๔.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

 ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว เนื่องด้วยหลักสูตรได้ดำเนินการครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเสนอแบบเสนอ
ขอปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๔.๒ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เนื่องด้วยหลักสูตรได้ดำเนินการครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้หลักสูตรปรับปรุงทุก ๆ ๕ ปี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเสนอแบบเสนอ

ขอปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

เพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๔.๓ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ก่อนครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัย

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม

๒๕๖๔ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

                ๕.๔.๔ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ก่อนครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีความทันสมัย

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

๕.๔.๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ก่อนครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๕  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่

๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำเสนอแบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา รายละเอียดดังแนบ

เอกสารและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒

    ๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นที่เสนอ

               ๑.  เพื่อพิจารณา

               ๒.  สุดแต่จะเห็นสมควรเป็นประการใด

มติคณะกรรมการ    

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................